Register DC Navigator

{{$index+1}}.) {{question.question}}*

{{question.description}}
{{$index+1}} {{sub.question}}

ธุรกิจเพื่อสังคม Know Are

KnowAre Learning ซอยงามวงศ์วาน 14 ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Phone : 097-090-8402
Email : [email protected]

Loading...

วัตถุประสงค์ค่าย NAVIGATOR

1.เพื่อได้รับรู้และเข้าใจ รวมถึงตระหนักได้ว่าตนเองมีความถนัด ความสนใจ และบุคลิกภาพของตนเองเพื่อได้แนวทางในการไปปรับใช้ตามความเหมาะสม

2.เพื่อให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง

3.เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนเองไปปรับใช้กับบุคคลในสังคมได้

4.ได้รู้จักอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ

5.ได้รู้แนวทางที่อย่างชัดเจนเกี่ยวกับประสบการณ์ ที่เด็กต้องเจอเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ

เงื่อนไขการย้ายรอบและการคืนเงินค่าย NAVIGATOR

1.สามารถแจ้งการย้ายรอบได้ โดยมีค่าธรรมเนียม ดังนี้

1.1. แจ้งก่อนล่วงหน้าวันเข้าร่วมกิจกรรม 14 วัน ไม่เสียค่าธรรมเนียมครั้งแรก

1.2. แจ้งครั้งต่อไปเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 1,000 บาท / ครั้ง

2. ผู้สมัครขอยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองทั้งหมด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

3.กรณีผู้สมัครขอคืนเงิน บริษัทฯ จะดำเนินการ 15-30 วัน โดยผู้สมัครจะต้องนำส่งเอกสาร ดังนี้

-หลักฐานการโอน/ใบเสร็จ

-เลขที่บัญชีผู้สมัคร

-ใบคำร้องฝ่ายบัญชี (ทางบริษัทฯ นำส่งเอง)

*กรณีขาดหลักฐานการโอน/ใบเสร็จ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้

ข้อควรรู้การเข้าร่วมกิจกรรมนี้

1.ค่ายนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการค้นหาตัวเอง

2.รูปแบบกิจกรรมของค่ายนี้เป็นกิจกรรมเชิงจิตวิทยาในการที่ทำให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจตัวเอง และเริ่มต้นค้นหาตัวเอง

3.ค่าย NAVIGATOR มีรูปแบบค่ายเป็น ไปและกลับ

4.ผู้ปกครองมีความตั้งใจและเปิดโอกาสให้น้องได้เจอประสบการณ์ที่ทางค่ายจัดเตรียมไว้เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรม และยินยอมให้อยู่ภายใต้ความดูแลของทางค่าย

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

1.เรียนรู้ตัวเองจาก บุคลิกภาพ ผ่านการทำแบบทดสอบ Myers–Briggs Type Indicator เป็นแบบทดสอบที่ใช้ในระดับสากล

2.ฟังวิเคราะห์ผลจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เห็นมุมมองและแนวทางเพื่อนำไปพัฒนาน้อง ในคลาสจะมีการแปรผลบุคลิกภาพเพื่อเชื่อมโยงสู่อาชีพที่เหมาะสมกับน้อง และสอนหลักสำคัญทางจิตวิทยาที่ให้พ่อแม่สามารถนำไปใช้กับลูกๆ ในการค้นพบ “ความเป็นตัวเอง” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษาและนักพัฒนาการเด็ก

3.ทบทวนและสังเกตตัวเอง ผ่านกิจกรรม “Life map” การจะเขียนเป้าหมายในชีวิต

4.สร้างวิธีคิดในการพัฒนาตัวเอง และเห็นคุณค่าในอาชีพ

ยอมรับเงื่อนไข