โครงการต่อเนื่อง DC Navigator เพื่อการพัฒนาตัวเองในระยะยาว

โครงการต่อเนื่อง DC Navigator เพื่อการพัฒนาตัวเองในระยะยาว
October 4, 2017 nutn0n

 

โครงการนี้สืบเนื่องมาจากเดิมโครงการ Dream Catcher Navigator ค้นหาตัวตน ที่จัดเป็นโครงการ 2 วัน ที่มีจุดประสงค์เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและจุดประกายความคิดในการตั้งเป้าหมายในชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป ได้รู้แนวทางการเลือกอาชีพให้กับตนเองในอนาคตและได้เริ่มต้นหาโอกาสเรียนรู้อาชีพจากๆที่เหมาะกับตนเอง ตลอดการจัดโครงการมีผู้ให้การตอบรับเป็นจำนวนมากและสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลย้อนหลังพบว่าเยาวชนที่ผ่านโครงการไปจำนวนมากที่ไม่ได้สานต่อสิ่งที่ได้รับจากโครงการเนื่องมาจากขาดแหล่งเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุน ทำให้การค้นหาตัวเองไม่ถูกดำเนินต่อจนสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เค้าสูญเสียโอกาสการเรียนรู้ต่างๆต่อไป ทางกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์เห็นความสำคัญตรงนี้ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความต่อเนื่องมากขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทางเราเห็นว่าเยาวชนควรต้องมีการดูแลแนะนำ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มีแรงบันดาลใจเพื่อเกิดเป็นแรงผลักดันที่ดี จัดให้เยาวชนเหล่านี้ได้เรียนรู้ศึกษาข้อมูลที่มีให้มากที่สุดและตัดสินใจเลือกอนาคตของตัวเองโดยผ่านประสบการณ์ที่เคยได้สัมผัสมามากมาย

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้การตั้งเป้าหมายในชีวิต เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. รู้และเข้าใจ รวมถึงตระหนักได้ว่าตนเองมีความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพเพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป้าหมายในชีวิต ครอบครัว รวมถึงอาชีพที่จะเลือกทำในอนาคต
 3. เพื่อให้เยาวชนได้รับโอกาสการเรียนรู้อาชีพเชิงลึกได้อย่างต่อเนื่อง
 4. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื่อรู้จักความชอบและมีทัศนคติที่กว้างไกล

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

เรียนรู้เป็นขั้นตอน เริ่มจากเรียนรู้ตัวเอง จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง การตั้งเป้าหมายในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางนำไปพัฒนาตนเองต่อไ

เกิดแรงบันดาลใจที่ดี เปิดกว้างการมองภาพของอาชีพมากกว่าสิ่งที่ตนเองชอบ เพราะการเลือกประกอบอาชีพ อาชีพใดนั่นย่อมมีปัจจัยหลากหลายที่ต้องร่วมพิจารณาร่วมกัน เช่นเรื่องบุคลิกภาพ ความถนัด ความชอบ รวมถึงเป้าหมายในชีวิต ครอบครัว เป็นต้น ซึ่งบางทีน้องๆอาจจะมองข้ามตรงนี้ไ

การทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพ และด้านความชอบ เพื่อทราบสถานะบุคลิกภาพของตนเอง ณ เวลาปัจจุบัน เพื่อประกอบเป็นแนวทางในการศึกษาอาชีพที่เหมาะสมกับน้องๆต่อไป (ทุกคนสามารถเลือกทำอาชีพได้ทุกอาชีพตามต้องการแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยร่วมต่างๆตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น)

ทราบถึงอาชีพใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ปรับขึ้นใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้น้องมองถึงอนาคตมากขึ้นเมื่อเราไปถึง ณ จุดๆนั้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพย่อมมีเช่นกัน บางอาชีพที่เราเลือกไว้ตอนนี้อาจจะไม่ต้องการในตลาดแรงงานในอนาคตก็ได

การปรึกษาส่วนตัวทางด้านจิตวิทยา โดยนักจิตวิทยาปรึกษาที่มีประสบการณ์ เดือนละ 1 ครั้ง (workshop: knowing who you are) ที่จะช่วยให้สะท้อนให้เห็นถึงตัวตน ความเข้าใจในตนเอง คนรอบข้างและสังคมมากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาตัวเองต่อไป รวมถึงนักจิตวิทยาแสตนบายพูดคุยได้ตลอดเวลา* (full course

การปรึกษาส่วนตัวในเรื่องของอาชีพ เดือนละ 1 ครั้ง (workshop: knowing who you are) ที่จะสะท้อนให้ผู้ร่วมโครงการเห็นถึงมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับอาชีพที่น้องสนใจ ให้ทราบมากขึ้นจากพื้นฐานเดิม โดยอ้างอิงจากลักษณะงานจริงที่พบเจอในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติต่อไป

การปรึกษาด้านการเรียน เชิงกว้างและเชิงลึก รุ่นพี่ที่เรียนคณะนั้นๆ

ที่ปรึกษาส่วนตัว (พี่เลี้ยง) เป็นคนที่ใกล้ชิดและน้องไว้ใจจะพูดมากที่สุด ที่ถูกอบรมมาเป็นอย่างดีเพื่อเป็นพี่เลี้ยงโดยเฉพาะ (full course)

ทีมจัดหาประสบการณ์ โดยทำหน้าที่ในการจัดหากิจกรรมต่างๆที่เหมาะสม เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ในสายงานหรืออาชีพผ่านการพบเจอและลงมือทำด้วยตนเอ

มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่ทางกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์จัด ได้ทุกโครงการฟรี (full course) ได้รับส่วนลดร้อยละ50 ต่อโครงการ (Semi course

คลาสพัฒนาตนเอง และความสัมพันธ์ในครอบครัวจัดในวันอาทิตย์เดือนละ 1 ครั้ง (ไม่บังคับ)

มีการติดตามและรายงานผลจากกิจกรรมที่น้องๆได้เข้าร่วมให้ผู้ปกครองทราบ

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม

โครงการระยะยาวเป็นโครงการในรูปแบบของที่ปรึกษาและมีจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีกิจกรรมหลักเดือนละ 1 กิจกรรม จัดสองครั้งที่ Know-Are งามวงศ์วานและสยามสแควร์ และกิจกรรมย่อยซึ่งขึ้นกับความสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการตลอดเดือน รวมถึงที่ปรึกษาที่สามารถเข้าพบได้ทุกเดือนหรือติดต่อผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆได้ตลอดเวลา (Full Course) รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้จะเป็นในเชิงของการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือเวิร์กชอป (Workshop) ผสมกับการบรรยาย โดยให้ความสำคัญกับการรู้จักตนเองและลองลงมือทำจริง เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื่อรู้จักความชอบ มีทัศนคติที่กว้างไกล โดยแต่ละครั้งจะมีจุดประสงค์และมีความต่อเนื่องกันในครั้งถัดไปด้วย และระหว่างการนัดเจอครั้งถัดไปจะเป็นการมอบหมายงาน และมีการกระตุ้นกิจกรรมทางช่องทางออนไลน์ (ไลน์ เฟซบุ๊ค) หรือโทรศัพท์สอบถาม

Case Study

น้องนุ่น เด็กฝึกงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ฝึกงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาเพียง 3 เดือน และนี้คือมุมมองของน้องๆที่ได้จากการเรียนรู้กับพวกเรา กิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์

วันแรกจนถึงวันนี้ยังจำคำที่พี่สอนได้ดี ว่าเราทำงานพัฒนาเด็ก ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีก่อน จากตอนแรกการทำงานจะทำแค่ผ่านไปวันๆ ทำให้เป็นคนเบื่องานง่าย แต่พอพี่ๆเริ่มกระตุ้น ให้เราทำสิ่งใหม่ๆ ออกนอกกรอบมากขึ้น ทุกวันนี้การทำงานเป็นเรื่องที่สนุกไปเลย

ค่าใช้จ่าย

 • Full Course สมาชิกเดือนละ 5,850 บาท
  o ปรึกษาเดือนละ 1 ครั้ง (workshop: knowing who you are) + นักจิตวิทยาแสตนบายพูดคุยได้ตลอดเวลา*
  o พี่เลี้ยงที่ถูกอบรมมาเพื่อดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิด
  o มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่ทางกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์จัด ได้ทุกโครงการฟรี
  o คลาสพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ในครอบครัวจัดในวันอาทิตย์เดือนละ 1 ครั้ง (ไม่บังคับ)
 • Semi Course สมาชิกเดือนละ 3,850 บาท
  o ปรึกษาเดือนละ 1 ครั้ง (workshop: knowing who you are)
  o สามารถเข้าร่วมโครงการที่ทางกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์จัด โดยได้รับส่วนลดร้อยละ50 ต่อโครงการ
  o คลาสพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ในครอบครัวจัดในวันอาทิตย์เดือนละ 1 ครั้ง (ไม่บังคับ)

สถานที่ : Know-are Learning Space ซอยงามวงศ์วาน14 (ตรงข้ามพันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน)
Siam Square

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ (สามารถขอลิงค์สมัครได้ที่ไลน์แอด: @know-are)
 2. ชำระค่าโครงการโดยการโอนเงินหรือเงินสดก่อนเริ่มโครงการ (ก่อนเริ่มเดือนถัดไป)

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน

บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด เลขที่บัญชี 388-236153-1

 1. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ @know-are พร้อมแจ้งชื่อ-สกุลผู้สมัครโครงการ
 2. ทีมงานจะส่งใบเสร็จรับเงิน ทางช่องทางที่ท่านส่งหลักฐานการโอนเงิน

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ไลน์แอด: @know-are
โทร 097-0908402
www.know-are.com

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ธุรกิจเพื่อสังคม Know Are

KnowAre Learning ซอยงามวงศ์วาน 14 ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Phone : 097-090-8402
Email : [email protected]

Loading...