โครงการ Navigator Coaching

โครงการ Navigator Coaching

โครงการนี้สืบเนื่องมาจากเดิมโครงการ Dream Catcher Navigator ค้นหาตัวตน ที่จัดเป็นโครงการ 2 วัน ที่มีจุดประสงค์เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและจุดประกายความคิดในการตั้งเป้าหมายในชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป ได้รู้แนวทางการเลือกอาชีพให้กับตนเองในอนาคตและได้เริ่มต้นหาโอกาสเรียนรู้อาชีพจากๆที่เหมาะกับตนเอง ตลอดการจัดโครงการมีผู้ให้การตอบรับเป็นจำนวนมากและสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลย้อนหลังพบว่าเยาวชนที่ผ่านโครงการไปจำนวนมากที่ไม่ได้สานต่อสิ่งที่ได้รับจากโครงการเนื่องมาจากขาดแหล่งเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุน ทำให้การค้นหาตัวเองไม่ถูกดำเนินต่อจนสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เค้าสูญเสียโอกาสการเรียนรู้ต่างๆต่อไป

ทางกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์เห็นความสำคัญตรงนี้ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความต่อเนื่องมากขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทางเราเห็นว่าเยาวชนควรต้องมีการดูแลแนะนำ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มีแรงบันดาลใจเพื่อเกิดเป็นแรงผลักดันที่ดี จัดให้เยาวชนเหล่านี้ได้เรียนรู้ศึกษาข้อมูลที่มีให้มากที่สุดและตัดสินใจเลือกอนาคตของตัวเองโดยผ่านประสบการณ์ที่เคยได้สัมผัสมามากมาย

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

1. เรียนรู้เป็นขั้นตอน เริ่มจากเรียนรู้ตัวเอง จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง การตั้งเป้าหมายในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางนำไปพัฒนาตนเองต่อไป
2. เกิดแรงบันดาลใจที่ดี เปิดกว้างการมองภาพของอาชีพมากกว่าสิ่งที่ตนเองชอบ เพราะการเลือกประกอบอาชีพ อาชีพใดนั่นย่อมมีปัจจัยหลากหลายที่ต้องร่วมพิจารณาร่วมกัน เช่นเรื่องบุคลิกภาพ ความถนัด ความชอบ รวมถึงเป้าหมายในชีวิต ครอบครัว เป็นต้น ซึ่งบางทีน้องๆอาจจะมองข้ามตรงนี้ไป
3. การทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพ และด้านความชอบ เพื่อทราบสถานะบุคลิกภาพของตนเอง ณ เวลาปัจจุบัน เพื่อประกอบเป็นแนวทางในการศึกษาอาชีพที่เหมาะสมกับน้องๆต่อไป (ทุกคนสามารถเลือกทำอาชีพได้ทุกอาชีพตามต้องการแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยร่วมต่างๆตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น)
4. ทราบถึงอาชีพใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ปรับขึ้นใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้น้องมองถึงอนาคตมากขึ้นเมื่อเราไปถึง ณ จุดๆนั้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพย่อมมีเช่นกัน บางอาชีพที่เราเลือกไว้ตอนนี้อาจจะไม่ต้องการในตลาดแรงงานในอนาคตก็ได
5. การโค้ชชิ่งแบบส่วนตัว โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาและการพัฒนาตัวเองที่มีประสบการณ์มานานกว่า 8 ปี เดือนละ 1 ครั้ง (workshop: knowing who you are) ที่จะช่วยให้สะท้อนให้เห็นถึงตัวตน ความเข้าใจในตนเอง คนรอบข้างและสังคมมากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาตัวเองต่อไป

ทีมจัดหาประสบการณ์ โดยทำหน้าที่ในการจัดหากิจกรรมต่างๆที่เหมาะสม เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ในสายงานหรืออาชีพผ่านการพบเจอและลงมือทำด้วยตนเอง

มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่ทางกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์จัด ได้ทุกโครงการ และได้รับสิทธิพิเศษและส่วนลด

Coach ที่ดูแลน้องตลอดโครงการ

  1. โค้ชชายฝั่ง ฝั่งนที ประภาสะวัต ประธานกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาและพัฒนาคนมานานกว่า 8 ปี
  2. อาจารย์ฝายวารี ประภาสะวัต นักพัฒนาการเด็กและผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

  1. น้องที่อยากเปิดประสบการณ์และเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับชีวิต
  2. มีความกระตือรือร้นและตั้งใจจริงที่อยากจะค้นหาตัวเอง
  3. สามารถร่วมกิจกรรมได้ครบทุกช่วงที่กำหนด
  4. ผู้ปกครองรับทราบรายละเอียดและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการได้

ค่าใช้จ่าย

  • Full Course สมาชิกเดือนละ 6,000 บาท
  • ปรึกษาแบบส่วนตัวเดือนละ 2 ครั้ง
  • มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่ทางกิจการเพื่อสังคมโนว์อาร์จัด ได้ทุกโครงการฟรี
  • คลาสพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ในครอบครัว

สถานที่ทำกิจกรรม

Know-are Learning Space ซอยงามวงศ์วาน14 (ตรงข้ามพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน)

ให้ทีมงานติดต่อกลับ

Navigator Coaching

ธุรกิจเพื่อสังคม Know Are

KnowAre Learning ซอยงามวงศ์วาน 14 ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Phone : 097-090-8402
Email : [email protected]

Loading...